Φοροτεχνικές υπηρεσίες

  Αρχική/Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 

 

1.Σύνταξη φορολογικών καταστάσεων όλων των επιχειρηματικών οντοτήτων.

2.Σύνταξη φορολογικών καταστάσεων ιδιωτών.

3.Εξαγωγή αρχείων φορολογικών αποτελεσμάτων κι ανάλυση προς όφελος των επιχειρήσεων πελατών μας.

4.Ανάλυση και παρουσίαση όλων των νέων φορολογικών νόμων κι εγκυκλίων.

5.Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

6.Έλεγχος φορολογικών αποτελεσμάτων κι εξεύρεση βέλτιστης λύσης μεγιστοποίησης του κέρδους.

7.Υποστήριξη απέναντι σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

8.Συμβουλευτικές υπηρεσίες επι φορολογικών ζητημάτων.

9.Χρήση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη σύνταξη των φορολογικών καταστάσεων.

10.Ρύθμιση οφειλών απέναντι στις φορολογικές αρχές.